Prace

Autor: Moherslayer

[preambuła]

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art 1

Nazwa kościoła brzmi: Polski Kościół Latającego Potwora Spaghetti, zwany dalej Kościołem Pastafariańskim.

Art 2

Terenem działania Kościoła Pastafariańskiego jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Art 3

Siedzibą Kościoła Pastafariańskiego jest [ustali się to]

Art 4

Kościół Pastafariański jest wspólnotą finansowo i organizacyjnie niezależną od innych związków wyznaniowych. Kościół Pastafariański utrzymuje ideologiczną wspólnotę z innymi wspólnotami czczącymi Latającego Potwora Spaghetti na całym świecie.

Art 5

Kościół Pastafariański posiada osobowość prawną.

Art 6

Organami Kościoła Pastafariańskiego jako osoby prawnej są: Makaronowy Sabat, Rada Makaronowa i Makaronowy Biskup. (nazwy póki co robocze).

Rozdział II

Cele działalności i sposoby realizacji

Art 7

 1. Celem działalności Kościoła Pastafariańskiego jest szerzenie wiary w Latającego Potwora Spaghetti, wcielanie w życie Jego nauki zawartej w Ośmiu Naprawdę Wolałbym Byś Nie a także przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu poprzez dbanie o wzrost liczby piratów morskich. Kościół Pastafariański udziela również sakramentów przewidzianych w niniejszym Statucie.
 2. Kościół Pastafariański działa także na rzecz poprawy ogólnych stosunków międzyludzkich poprzez pomoc duchową i materialną dla najuboższych.

Art 8

Dla realizacji celów statutowych Kościół Pastafariański

 1. Organizuje nabożeństwa i modlitwy do Latającego Potwora Spaghetti. Formę nabożeństw i modlitw określi osobna uchwała.
 2. Prowadzi indywidualne i zbiorowe nauczanie doktryny pastafariańskiej
 3. Organizuje imprezy o treści religijnej ku chwale Latającego Potwora Spaghetti
 4. Współpracuje z innymi organizacjami i związkami wyznaniowymi w kraju i za granicą jeżeli te zapewniają wzajemność
 5. Posiada odpowiedni majątek
 6. W razie potrzeby współpracuje z organami władzy państwowej

Rozdział III

Członkowie Kościoła

Art 9

W skład Kościoła Pastafariańskiego wchodzą jego zarejestrowani członkowie, zwani dalej pastafarianami.

Art 10

 1. Członkiem Kościoła może zostać każda osoba, która dobrowolnie zaakceptowała doktrynę Kościoła i złożyła pisemne oświadczenie na ręce Makaronowego Biskupa, a także która spożyła rytualne Spaghetti w obecności przynajmniej dwóch pastafarian.
 2. W wypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych do przystąpienia wymagany jest podpis prawnych opiekunów tej osoby na oświadczeniu zgłoszeniowym.
 3. Zabronione są jakiekolwiek formy nacisku na osobę w celu przymuszenia jej do przystąpienia do Kościoła Pastafariańskiego. Dotyczy to zwłaszcza opiekunów osób o niepełnej zdolności do czynności prawnych. Decyzja o przystąpieniu winna być świadomym oświadczeniem woli zainteresowanego.

Art 11

Kościół Pastafariański zapewnia kobietom i mężczyznom równy dostęp do urzędów i godności kościelnych.

Art 12

Członkostwo w Kościele Pastafarańskim ustaje w razie:

 1. śmierci
 2. oświadczeniu o wystąpieniu złożonym na ręce Makaronowego Biskupa
 3. dyscyplinarnym usunięciu z Kościoła

Art 13

 1. Możliwa jest przynależność pastafarianina do innego związku wyznaniowego o ile ten nie stoi w rażącej sprzeczności ideologicznej z doktryną Kościoła Pastafariańskiego.
 2. O tym, czy sprzeczność z doktryną pastafariańską jest rażąca, decyduje Makaronowa Rada. Decyzja Rady ma charakter prawotwórczy.

Art 14

Pastafarianie mają obowiązek życia zgodnie z zasadami doktryny pastafariańskiej, a także wspierania Kościoła Pastafariańskiego modlitwą, uczynkiem i ofiarą, o ile nie będą one sprzeczne z Ośmioma Naprawdę Wolałbym Byś Nie.

Art 15

Pastafarianin ma prawo:

 1. Do uczestnictwa w nabożeństwach, modlitwach i imprezach organizowanych przez Kościół Pastafariański
 2. Do wybierania do urzędów kościelnych o ile ukończył 15 lat
 3. Do bycia wybieranym do władz Kościoła Pastafariańskiego o ile ukończył 17 lat
 4. Do uzyskiwania informacji o bieżącej działalności Kościoła
 5. Do krytyki władz kościelnych o ile ta krytyka nie narusza dóbr osobistych tych władz
 6. Do swobodnej i samodzielnej interpretacji doktryny pastafariańskiej o ile interpretacja ta nie jest rażąco sprzeczna z literą Ośmiu Naprawdę Wolałbym Byś Nie.
 7. Do samodzielnego myślenia wolnego od szkodliwych wpływów
 8. Do udziału w Makaronowym Sabacie
 9. Do składania petycji i wniosków na ręce Makaronowej Rady i Makaronowego Biskupa poza czasem obrad Makaronowego Sabatu
 10. Do głoszenia wiary w Latającego Potwora Spaghetti
 11. Do udzielania pastafariańskich sakramentów
 12. Do innych samodzielnych działań dążących do realizacji celów statutowych i poprawy funkcjonowania Kościoła Pastafariańskiego o ile te nie stoją w sprzeczności z literą i duchem Ośmiu Naprawdę Wolałbym Byś Nie, uchwałami Makaronowego Sabatu i niniejszym Statutem.

Art 16

Pastafarianin może udzielać sakramentów sobie samemu jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

Rozdział IV

Organy Polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti

Art 17

Organami Kościoła Pastafariańskiego są: Makaronowy Sabat, Makaronowa Rada i Makaronowy Biskup.

Art 17

Makaronowy Sabat to zebranie wszystkich zarejestrowanych pastafarian, którzy ukończyli lat 15, członków Makaronowej Rady i Makaronowego Biskupa. .

Art 18

Do kompetencji Makaronowego Sabatu należy:

 1. Wybór członków Makaronowej Rady i Makaronowego Biskupa
 2. Dokonywanie zmian w Statucie Kościoła Pastafariańskiego
 3. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Makaronowej Rady
 4. Przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Kościoła Pastafariańskiego przedłożonego przez Makaronowego Biskupa.
 5. Złożenie z urzędu Makaronowego Biskupa, lub członka Makaronowej Rady
 6. Rozwiązanie Kościoła Pastafariańskiego
 7. Inne przewidziane statutem, lub wywołane okolicznościami sprawy

Art 19

Makaronowy Sabat zbiera się corocznie dnia 19 września w Święto Pirata i w razie potrzeby na wniosek grupy co najmniej 15 pastafarian, lub Makaronowego Biskupa po zasięgnięciu opinii Makaronowej Rady.

Art 20

 1. Makaronowy Sabat podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych większością głosów obecnych i głosujących pastafarian w głosowaniu tajnym o ile statut nie stanowi inaczej.
 2. Makaronowy Sabat jest ważny gdy liczba obecnych jest większa lub równa jednej czwartej ogółu pastafarian którzy ukończyli lat 15. Przez obecność rozumie się również uczestnictwo w obradach i w głosowaniu za pomocą teleinformatycznych środków komunikacji.
 3. O zwołaniu Makaronowego Sabatu Makaronowy Biskup, a w wypadku jego braku Makaronowa Rada powiadamia pastafarian poprzez stosowne ogłoszenie, lub w inny adekwatny do sytuacji sposób na trzy tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia obrad podając w miarę możliwości ogólny porządek obrad.

Art 21

Obradom przewodzi Makaronowy Biskup, a w wypadku jego braku najstarszy wiekiem członek Makaronowej Rady.

Art 22

Prawo do zgłaszania wniosków i zapytań przysługuje każdemu uprawnionemu obecnemu na Makaronowym Sabacie Wnioski odnośnie zmiany statutu i odwołania członka Rady lub Makaronowego Biskupa powinny być składane po zasięgnięciu opinii Makaronowej Rady, a gdy wniosek bezpośrednio jej dotyczy- na ręce Makaronowego Biskupa.

Art 23

Makaronowa Rada składa się z trzech członków wybieranych na pięcioletnią kadencję spośród ogółu uprawnionych pastafarian.

Art 24

Do kompetencji Makaronowej Rady należy:

 1. Zatwierdzanie wyboru makaronowego biskupa
 2. Występowanie z wnioskiem o zmianę statutu Kościoła Pastafariańskiego
 3. Występowanie z wnioskiem o rozwiązanie Kościoła Pastafariańskiego
 4. Dokonywanie wykładni postanowień statutu
 5. Rozstrzyganie o zgodności doktryny Kościoła Pastafariańskiego i innego Kościoła w przypadku osób należących do związku wyznaniowego niebędącego Kościołem Pastafariańskiem i deklarującym chęć do przystąpienia. Decyzje te mają charakter indywidualny.
 6. Upominanie Makaronowego Biskupa w wypadku gdy jego działania są rażąco sprzeczne z doktryną i nauką pastafariańską, lub w wypadku jego rażącej niekompetencji
 7. Po trzykrotnym bezskutecznym upomnieniu prawo do zwołania nadzwyczajnego Makaronowego Sabatu i przedstawienie wniosku o złożenie Makaronowego Biskupa z urzędu
 8. Czuwanie nad ogólnym stanem i kierunkami rozwoju Kościoła Pastafariańskiego i kierowanie dezyderatów i wniosków do Makaronowego Biskupa .
 9. Wydawanie uchwał w sprawach bieżącego prowadzenia Kościoła Pastafariańskiego pomiędzy obradami Makaronowego Sabatu. Uchwały te muszą zostać zatwierdzone przez Makaronowego Biskupa w przeciągu 14 dni od wydania pod rygorem nieważności. Uchwały te podlegają ponownemu zatwierdzeniu przez Makaronowy Sabat w zwykłym trybie uchwałodawczym Zmiana uchwały Rady przez Sabat jest dopuszczalna. Uchwały nie zatwierdzone tracą moc.
 10. Inne sprawy przewidziane statutem.

Art 25

Zwykłe zebrania rady odbywają się dziewiętnastego dnia każdego miesiąca. Za zebranie uważa się także jednoczesne, wzajemne porozumienie się członków Rady za pomocą teleinformatycznych środków komunikacji, o ile każdy członek Rady takie urządzenia posiada.

Art 26

Ze względu na dobro Kościoła Pastafariańskiego Rada może być zebrana w każdym czasie na wniosek Makaronowego Biskupa.

Art 27

Makaronowy Biskup reprezentuje Kościół Pastafariański na zewnątrz, zarządza ruchomym i nieruchomym majątkiem Kościoła, przewodniczy Makaronowemu Sabatowi, ma prawo uczestnictwa w obradach Makaronowej Rady z głosem doradczym,a także zatwierdza uchwały Rady Makaronowej.

Art 28

Makaronowy Biskup ma prawo składać zapytania i wnioski na ręce Rady Makaronowej. Ma on również prawo przedkładać projekty uchwał przewidzianych w art 24 pkt 9. W wypadku przegłosowania takiej uchwały przez Radę, nie wymaga ona zatwierdzenia przez Makaronowego Biskupa.

Art 29

Makaronowego Biskupa powołuje na czteroletnią kadencję Makaronowy Sabat.

Art 30

Makaronowym Biskupem może zostać osoba która:

 1. Zbierze 20 podpisów pod wnioskiem o jego kandydaturę
 2. Ma ukończone 18 lat
 3. Posiada nieskazitelną postawę moralną, a także znajomość doktryny Pastafariańskiej
 4. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędną do administrowania mieniem Kościoła

Art 31

 1. Obejmując urząd, Makaronowy Biskup składa przed Makaronowym Sabatem oświadczenie następującej treści: ?Obejmując z woli Latającego Potwora Spaghetti i Ludu Pastafariańskiego urząd Makaronowego Biskupa Polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti uroczyście przyrzekam stać na straży Ośmiu Naprawdę Wolałbym Byś Nie i wykonywać sumiennie swoje obowiązki, a wola Najdoskonalszego Węglowodana i pomyślność Pastafarian będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż LPS.
 2. Odmowa złożenia przyrzeczenia jest równoznaczna ze zrzeczeniem się urzędu.

Art 32

Makaronowy Biskup traci urząd przed upływem kadencji gdy:

 1. Wystąpił z Kościoła Pastafariańskiego
 2. Zrzekł się urzędu poprzez pisemne oświadczenie złożone na ręce Makaronowej Rady
 3. Zmarł
 4. Został złożony z urzędu decyzją Makaronowego Sabatu.

Art 33

 1. W wypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w artykule poprzedzającym, Rada Makaronowa wybiera spośród siebie w drodze konsensusu, lub losowania w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych okoliczności Tymczasowego Makaronowego Biskupa i funkcjonuje nadal w niepełnym składzie. W wypadku zbiegu upływu kadencji Rady i utraty urzędu przez Makaronowego Biskupa, jej kadencja podlega przedłużeniu do czasu zaprzysiężenia nowego Makaronowego Biskupa.
 2. Tymczasowy Makaronowy Biskup zwołuje w trybie nadzwyczajnym wybory nowego Makaronowego Biskupa w terminie 30 dni od daty zaprzysiężenia.
 3. Tymczasowy Makaronowy Biskup z chwilą zaprzysiężenia zyskuje kompetencje Makaronowego Biskupa i traci kompetencje członka Rady Makaronowej. Nie może on jednak dokonywać rozporządzeń majątkiem Kościoła Pastafariańskiego przekraczających czynności zwykłego zarządu.

Art 34

Obejmując urząd, Tymczasowy Makaronowy Biskup składa przed Radą Makaronową oświadczenie następującej treści: ?Obejmując z woli Latającego Potwora Spaghetti urząd Tymczasowego Makaronowego Biskupa Polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti uroczyście przyrzekam stać na straży Ośmiu Naprawdę Wolałbym Byś Nie i wykonywać sumiennie swoje obowiązki, a wola Najdoskonalszego Węglowodana i pomyślność Pastafarian będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż LPS.

Art 35

Z chwilą zaprzysiężenia nowego Makaronowego Biskupa, Tymczasowy Makaronowy Biskup składa swój urząd na ręce Makaronowego Sabatu i na powrót staje się członkiem Rady Makaronowej, chyba że jej kadencja już się zakończyła.

Art 36

Na wniosek Rady lub Sabatu, Tymczasowy Makaronowy Biskup zobowiązany jest złożyć pisemne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie 5 dniowym od daty otrzymania wniosku.

Rozdział V

Majątek i finanse Kościoła Pastafariańskiego

Art 37

Źródłem finansowania Kościoła Pastafariańskiego są:

 1. Składki wiernych Pastafarian w wysokości ustalanej przez Makaronowy Sabat
 2. Ofiary pieniężne i w naturze
 3. Darowizny, zapisy i spadki krajowe oraz zagraniczne
 4. Dochody z imprez i zbiórek publicznych
 5. Subwencje i dotacje od krajowych i zagranicznych instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, wyznaniowych i osób prywatnych

Art 38

Kościół Pastafariański reprezentuje Makaronowy Biskup. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Kościoła Pastafariańskiego wymagana jest zgoda Makaronowej Rady.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

Art 39

 1. Zmiany statutu Kościoła Pastafariańskiego dokonuje Makaronowy Sabat większością dwóch trzecich głosów obecnych i głosujących, przy czym liczba obecnych nie może być niższa niż czterdziestu uprawnionych.
 2. Praw do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w statucie przysługuje Makaronowemu Biskupowi, Makaronowej Radzie i grupie co najmniej 30 pastafarian.

Art 40

 1. Rozwiązanie Kościoła Pastafariańskiego następuje jednomyślną uchwałą Makaronowego Sabatu przy obecności co najmniej osiemdziesięciu pięciu uprawnionych.
 2. Likwidatorem Kościoła Pastafariańskiego jest Makaronowy Biskup chyba, że ustawa lub uchwała Makaronowego Sabatu stanowi inaczej.
 3. O przeznaczeniu majątku Kościoła Pastafariańskiego decyduje w uchwale o jego rozwiązaniu Makaronowy Sabat. W przypadku braku takiej uchwały, majątek Kościoła Pastafariańskiego przechodzi na własność Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.

Kraków
11 I 2009

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License